Rizsas

Schoolvervangend en participatief

Rizsas probeert op een heel eigen manier een omgeving te creëren waarin de jongeren uitgenodigd en gestimuleerd worden om vanuit hun eigen interesses en vaardigheden deel te nemen aan een ruim aanbod van ateliers, zonder verplichtingen. Elke jongere in Rizsas kiest haar of zijn tempo en krijgt de tijd en de ruimte om een eigen weg te zoeken en te groeien.

Leren samen leven

Rizsas is er voor die jongeren die geen aansluiting meer vinden in het reguliere onderwijs. De aanpak is evenwel niet gericht op een welbepaalde problematiek maar gaat er van uit dat elke persoon uniek is, complex en “onvatbaar” en zoals iedereen op zoek naar een gelukkige plaats in onze samenleving. Het is groepswerk, leren samen leven, zich als persoon leren ontwikkelen in respect tot de andere. Jongeren, begeleiders en vrijwilligers werken in Rizsas samen rond ieders verlangen. Jongeren kunnen de nodige tijd of rust vinden om zelf aansluiting te zoeken bij eigen mogelijkheden en talenten.

De beweging naar

Rizsas biedt een plek waar de jongere naartoe kan tussen 9u en 15u45. De beweging naar Rizsas en hier kunnen zijn is de basis waarmee er gewerkt wordt. Telkens opnieuw zonder te oordelen verwelkomen we de jongeren, telkens opnieuw zetten we de dag samen, telkens opnieuw in het hier en nu maken we dat samen.

In het hier en nu

De dagbesteding is actief op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tijdens de schoolperiode. Er is geen trajectbegeleiding vanuit Rizsas. De begeleiders werken in het hier en nu met de jongeren en de groep. Daarom vinden wij het belangrijk dat het CLB betrokken is bij de aanmelding. Aanmeldingen gebeuren via de naft trajecten van Arktos Leuven en leerrecht vzw.

Atelierwerking

Tijdens de dag heeft de jongere de kans om deel te nemen aan allerlei ateliers en projecten. Sport, expressie, iets maken, contact met dieren, zelfreflectie, maatschappij en natuur komen tijdens de week aan bod. Gewoon zijn, een pingpongwedstrijdje, een wandeling met de honden, ronddwalen van het ene naar het andere zijn ook helemaal ok. De meeste activiteiten zijn mediaties. Het is een indirecte weg, een “doen”, die ervoor zorgt dat de verandering of het herstel vanuit de jongere zelf bereikt kan worden.

Samenleven

Vaste groepsmomenten geven een Rizsasdag telkens opnieuw vorm. ’s Ochtends is er de opening waar we rollen en taken verdelen en activiteiten aankondigen. ’s Avonds is er het afsluitmoment waar iedereen kan vertellen over zijn dag en de inspecteur de taken overloopt. Er is ook een raad die de groep samen organiseert: afspraken, activiteiten, groepsissues, voorstellen en veel meer worden daar besproken. Via deze structuur van sociale sanctionering leren de jongeren omgaan met regels en respect voor de anderen.

Institutionele pedagogie

We baseren ons op het gedachtengoed van Fernand Oury en Célestin Freinet. De Institutionele pedagogie richt zich op het indirect prikkelen van de -vaak onder apathie verborgen- verlangens van de cliënt. Toch is Rizsas vooral pure praktijk en kan de visie pas in het handelen zelf echt begrepen worden. Het handelen van een begeleider is afhankelijk van de wil om met de persoon die hij is, naar zijn eigen verlangen op zoek te gaan en dat zo passioneel mogelijk over te brengen. Deze houding kan geen enkele theorie aanleren. Het zijn dus de mensen en niet de theorieën die hier verschil maken.