Privacy

Versie van woensdag 3 juli 2019

Algemene Privacyverklaring

De Wissel vzw verwerkt persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. De Wissel vzw, met maatschappelijke zetel te Martelarenplein 13 bus 2, 3000 Leuven is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens en verklaart hierbij dat binnen de processen van verwerking zowel de Belgische privacywetgeving als de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt nageleefd. Voor verdere informatie, opmerkingen, suggesties of vragen omtrent ons privacy beleid kan u mailen naar info@wissel.be

Waarom verwerken we persoonsgegevens?

De medewerkers van de Wissel houden uitsluitend gegevens bij waarvoor een wettelijke verplichting geldt, waar er sprake is van een gerechtvaardigd belang, zoals beschreven in Artikel 6.11 GDPR of wanneer we de gegevens nodig achten om de activiteiten naar behoren te kunnen uitvoeren.


Van wie houden we gegevens bij?

De Wissel vzw verzamelt en verwerkt persoonsgegevens:

 1. Van jongeren, hun familie of andere betrokken personen met als doel om de begeleiding zo vlot en transparant mogelijk te laten verlopen.
 2. Van medewerkers om alle processen binnen de personeelsafdeling te kunnen garanderen.
 3. Van mensen die solliciteren in het kader van een eventuele aanwerving of opname in een werfreserve. Deze gegevens kunnen ook doorgegevens worden naar andere afdelingen dan waar u in oorsprong solliciteerde. Als u dit niet wenst, kan u ons hiervan op de hoogte brengen via info@wissel.be
 4. Van personen die vrijwilligerswerk verrichten om de administratie hieromtrent te waarborgen.


Gegevens overmaken aan derde(n)

In een aantal gevallen is de Wissel verplicht om persoonsgegevens te delen met derden. Dit kunnen zowel overheidsdiensten als andere organisaties zijn. De Wissel garandeert dat enkel de noodzakelijke gegevens gedeeld zullen worden en dat u hiervan op de hoogte gebracht zal worden.

De Wissel zal nooit gegevens overmaken aan derde zonder dat u hier op voorhand van op de hoogte gebracht werd, tenzij de persoon in kwestie in gevaar of nood verkeert.


Bewaartermijn van persoonsgegevens

Bij wet zijn we verplicht om dossiers bij te houden tot 5 jaar na de meerderjarigheid. Dit doen we zowel op papier als digitaal. Gegevens van sollicitanten worden 6 maanden bij gehouden om een wervingsreserve aan te leggen en u te kunnen contacteren bij een latere vacature. Als u niet wil dat de Wissel uw gegevens gedurende 6 maanden bijhoudt, kan u ons daar steeds van op de hoogte brengen via info@wissel.be. Gegevens van vrijwilligers worden gedurende 6 maanden na het aflopen van de vrijwilligers overeenkomst bijgehouden. Na het verstrijken van de hierboven geschreven termijnen, zal de Wissel uw gegevens verwijderen.


Rechten omtrent de persoonsgegevens en de verwerking

Volgens de AVG heeft u volgende rechten betreffende de verzamelde persoonsgegevens:

 1. Recht op inzage: u hebt het recht om toegang te vragen tot uw informatie en deze in te kijken. Ook mag uw bekijken hoe zijn gegevens verwerkt worden.
 2. Recht op rechtzetting: u mag je gegevens laten verbeteren, aanvullen of wissen als we deze niet meer nodig hebben of niet langer relevant zijn.
 3. Recht om vergeten te worden: u hebt het recht om volledig uit ons systeem gewist te worden (behalve wanneer andere wetten dit ons verbieden).
 4. Recht om klacht in te dienen: u heeft het recht om klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.
 5. Recht om toestemming in te trekken: indien we gegevens over u verwerken op basis van je toestemming, kan je deze toestemming op elk moment intrekken.
 6. Recht op beperking van de verwerking: u hebt het recht om de verwerking van uw gegevens (tijdelijk) te beperken (behalve wanneer andere wetten dit ons verbieden).
 7. Recht op overdraagbaarheid: wil u gegevens die wij over jou hebben overdragen aan iemand anders, dan kan u dit kosteloos vragen aan ons.
 8. Recht om zich te verzetten tegen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen: alle automatische verwerkingen door BINC, INSISTO of andere elektronische toepassingen (bv. kinderbijslag).


Vragen?

Neem gerust contact op met uw contactpersoon binnen de Wissel of stuur een e-mail naar info@wissel.be met als onderwerp: “Vragen over privacyverklaring”. Dan nemen we tijd om hierover met u in gesprek te gaan.