Equicanis - Visie

EQC biedt binnen het kader van de Wissel vzw, Centrum Molenmoes de ruimte aan mensen om via de ontmoeting met paarden en honden te groeien in het hier en nu.
EQC streeft ernaar een veilig kader  te creëren dat bijdraagt tot het welzijn van mens en dier waar we steeds in interactie, op gelijkwaardige basis, onbevooroordeeld en procesmatig exploreren wat nodig is om zich te kunnen ont-sluiten, ont-moeten en ont-plooien.
EQC richt zich in de eerste plaats tot de meest kwetsbare jongeren in onze samenleving: jongeren van de Wissel vzw en hun context, bij uitbreiding naar jongeren vanuit de regio en wil eveneens een ontmoetingsplaats bieden voor mensen om via uitwisseling in verscheidenheid de kansen tot ontplooiing te maximaliseren.

Voor meer info over onze mensvisie, paardenvisie, hondenvisie en visie op hippotherapie, EAT 'equine assisted therapy', AAT 'animal assisted therapy'

 

Mensvisie
We vertrekken vanuit het idee dat alle mensen mogelijkheden, beperkingen, krachten en kwetsbaarheden in zich dragen. De klemtoon in ons werk ligt niet zozeer op de problemen als wel op de ontwikkeling en het in beweging brengen van de mens met al deze krachten en kwetsbaarheden, in een unieke relatie met dieren, paarden en honden in het bijzonder. We geloven dat mensen zelf in staat zijn betekenis te geven aan hun leven, hun ervaringen en ontwikkeling. We trachten dit proces   van ontplooiing te ondersteunen en de eigen draagkracht van ieder te vergroten, vertrekkend vanuit de lichamelijkheid. We geloven dat het lichaam heel betekenisvol is in onze communicatie met onszelf en de buitenwereld, en dat in ons lichaam al onze ervaringen verankerd zitten.
Equicanis richt zich in de eerste plaats tot de meest kwetsbare jongeren en gezinnen. Niet zozeer vanuit een etiket, maar om deze gezinnen maximaal groei-kansen te bieden in het werken met paarden en honden. We willen echter ook ontmoetingsruimte creëren met mensen uit de buurt en uit de brede lagen van de samenleving om vanuit verscheidenheid en een gedeelde passie voor de dieren een gelijkwaardige uitwisseling aan te gaan. We geloven dat dit de kansen tot ontplooiing van eenieder sterk vergroot!

De paarden
Het paard is een mensenvriend doorheen de hele geschiedenis.  “Er is iets aan de buitenkant van het paard dat deugd doet aan de binnenkant van de mens” (Winston Churchill) .
De paarden zijn onbevooroordeeld, reageren direct met hun lichaamstaal op hun omgeving en op ons. Ze nodigen ons uit om in een lichamelijke dialoog duidelijke taal te spreken, onszelf te zijn en helpen ons te leren omgaan met onze authenticiteit.
Paarden prikkelen al onze zintuigen:  met hun zachtheid en warmte nodigen ze uit om te aaien, te knuffelen, lichamelijk contact te maken... zittend op het paard worden we letterlijk en figuurlijk gedragen en gewiegd, wat zowel emotioneel (troost, zich gedragen voelen) als fysiek doorwerkt ( evenwicht, stevig op eigen voeten staan,...).  Dit geheel biedt ons als mens de kans ons lichaam te herontdekken als bron van plezier en expressie, om meer bewust te worden van onze eigen kracht en van daaruit in relatie te gaan met de wereld.
Paarden spreken tot onze magische verbeelding als metafoor voor vrijheid, macht, kracht, fijngevoeligheid, drager, redder, onafhankelijkheid, rust, passie... Het paard spiegelt onze authentieke verlangens en onze emoties.  We proberen deze authentieke stukjes van onszelf  een plaats te geven, zonder te projecteren, en in de werkelijkheid van het hier en nu.
We merken dat paarden zich meestal bereid zijn om samen te werken met ons, als we hun natuurlijke behoeften respecteren. Ze gehoorzamen ons niet mechanisch. Ze nemen actief deel aan de interactie met hun persoonlijkheid, mogelijkheden en beperkingen.  Paarden zijn geen mensen. We proberen hun paard-zijn zo veel mogelijk te respecteren en laten ons daarbij inspireren door evidence-based methodes en theorieën. Onze paarden leven steeds in kudde, hebben bewegingsruimte en voldoende water en hooi of gras ter beschikking...

De honden
Een hond is eveneens een groepsdier en zoekt contact, leeft samen met de mens sinds eeuwen. Honden zijn nog meer gericht op samen-zijn met de mens dan paarden. Dit maakt ze voor de mensen waarmee we werken vaak laagdrempelig. We gaan ook bij de honden de lichamelijke dialoog aan. Ook hier trachten we oog te hebben voor de eigenheid van de hond en trachten we ons te baseren op evidence based methodes/theorieën.

AAT(animal assisted therapy)/ EAT (Equine assisted therapie)/Hippotherapie
Ons werkveld speelt zich af in de dynamische driehoek tussen begeleider, mens en dier. We gaan er voortdurend in exploreren, experimenteren en ont-plooien samen. We observeren mogelijkheden, behoeften, krachten en uitdagingen  bij onszelf, de dieren en de mensen waarmee we werken.
De dieren gaan met ons in interactie vanuit hun dierlijke zijn, onbevooroordeeld en direct.
De persoon die we begeleiden gaat in een lichamelijke dialoog met het dier. We werken telkens opnieuw in het hier en nu. We proberen letterlijk te ont-moeten, vertrekkend vanuit de behoeften van de mensen waar we mee werken. We geloven dat 'het gras niet sneller groeit door eraan te trekken!' We proberen eerder samen te zoeken in het creëren van een groei-ruimte die uitnodigt om te ont-plooien, te ont-wikkelen. We trachten een omgeving te creëren die veiligheid biedt en tegelijk stimuleert, waar mildheid is en waar mensen en dieren zichzelf mogen zijn. We proberen de mens daar te ontmoeten waar hij/zij bereikbaar is, waar hij/zij staat in zijn ontwikkeling.
Het werken met dieren werkt ontwapenend en helpt om bruggen te bouwen en openingen te creëren waar vertrouwen geschaad werd. Veel gebeurt in het non-verbale.
We werken ervaringsgericht en vertrekken vanuit de lichamelijke dialoog tussen mens en dier (paard/hond). We gaan op zoek naar de zone waar we ons comfort even verlaten om uitdagingen aan te gaan.
Op die manier nodigen we mensen lichamelijk uit om patronen en verwachtingen te herkennen en indien gewenst aan te passen en proberen we samen nieuwe ervaringen aan te gaan, die stapstenen kunnen vormen in een groeiproces. We geloven dat het werken via een lichamelijke weg deze ervaringen verankert in ons lichaam en doorwerken op mentaal, affectief en emotioneel niveau.
Als begeleider van dit proces, nemen we actief deel aan het proces  als facilitator, observator en begeleider van het proces en gaan actief in interactie met paard en persoon. Daarom vinden we het belangrijk onszelf voortdurend te bevragen, intervisie en supervisie te volgen, en onszelf permanent te blijven vormen en bijscholen.

 

FacebookTwitterLinkedin