Het Switch-team

Binnen het team zijn momenteel 9 mensen werkzaam. Vijf residentiebegeleiders en drie contextbegeleiders. De residentiebegeleider organiseert het samenleven. De contextbegeleider volgt en vormt samen met jongere en gezin de rode draad doorheen de begeleiding. Gezamenlijk dragen zij de residentiële werking en de taken binnen het team.
Een half-time logistieke kracht is toegewezen aan dit team. Een klusjesman enkele uren per dag.
Naast het team is er de trajectbegeleider, die intern de individuele trajecten superviseert.
De specifieke werking van de Switch heeft geleid tot het aantrekken van een therapeute.
De projectleider is de gedelegeerde verantwoordelijke voor het project. Een aantal opdrachten komen daar samen : pedagogisch coördinator, kwaliteitsverantwoordelijke, dagprogrammacoördinator, een aantal coördinerende taken en vertegenwoordiging.
Een psychiater is regelmatig in de Switch.
Een aantal vrijwilligers en stagiairs zijn werkzaam in deze omgeving.

 

Enkele hoofdlijnen :

Het project ‘Proeftuin’ heeft als doel een bijkomend aanbod te creëren voor die meisjes die in het bestaande hulpverleningsaanbod moeilijk een plek kunnen vinden en als gevolg daarvan langer dan nodig in De Zande moeten verblijven. De Switch ontwikkelde zich als gespecialiseerd centrum waarin voor de beoogde doelgroep nieuwe wegen gezocht kunnen worden.
Begeleidingsdoelstellingen worden in het handelingsplan per individuele jongere geformuleerd. Ze beogen een spoedige terugkeer naar huis mogelijk te maken. Indien dit niet haalbaar is wordt er in de richting van zelfstandig wonen of reguliere vervolghulp gewerkt.
Naast het ruime kader van de CANO-visie werd als specifiek voor de Switch benoemd:

  • Het aanbieden van een eigen laagdrempelig intern dagbezigheidsprogramma (deels in samenwerking met Rizsas)
  • Het laagdrempelig beschikbaar maken van therapie voor deze doelgroep door de therapeut en psychiater in huis te halen en heel uiteenlopende therapievormen aan te bieden, zowel verbaal als niet-verbaal.

 

   
FacebookTwitterLinkedin